Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smlouva o převodu členských práv a povinností

 

                                                                                                         

 

 

Níže uvedení členové se touto smlouvou dohodli na převodu členských práv a povinností, které vyplývají z členství v:                       Bytovém družstvu DONADO

sídlem:                                     Praha 11, V Průčelí 1653/8, PSČ 149 00

zastoupená:                  předsedou ing. Milanem Křenkem a místopředsedou Otakarem Chládkem

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka č. 5971

 

 

Převodce - člen (společní členové - adresa bydliště, doklady totožnosti):

 

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

 

                        (dále jen „převodce")

 

a

 

Nabyvatel - budoucí člen (společní členové):

 

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

................................................................       ................................................................

 

 

dosud bytem:    ................................................................

                        ................................................................

                        ................................................................

                        (dále jen „nabyvatel")

 

 

I. Předmět převodu práv smlouvy

 

Převodce tímto na nabyvatele převádí všechna práva vyplývající ze členství v bytovém družstvu DONADO, sídlem V Průčelí 1653/8, Praha 11, PSČ 149 00 a to především následující níže uvedené:

 

·         právo nájmu družstevního bytu na adrese V Průčelí 1653, Praha 11, podlaží ……, byt č. ………, rozloha ………….. m2, počet místností s příslušenstvím …..… a vybaveností ……………………,

·         právo na inkaso přeplatků a povinnost úhrady nedoplatků za služby spojené s užíváním bytu a příslušenství

·         dále  je na nabyvatele převedena povinnost účastnit se hlasování, členských schůzí a dalších bodů obecně platných a závazných předpisů, jakými jsou příslušná právní ustanovení a stanovy bytového družstva DONADO

 


 

II.  Osoby v bytě

 

Tímto nabyvatel prohlašuje, že družstevní byt včetně příslušenství a společných prostor nabytý vstupem právních účinků platnosti této smlouvy, budou užívat řádně následující osoby:

 

 

1 Nabyvatel:      ................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

(jméno, příjmení, narozen, č.op., trvale bytem)

 

2 Nabyvatel:      ................................................................

................................................................

................................................................

................................................................

(jméno, příjmení, narozen, č.op., trvale bytem)

 

Děti:                 ...................................   …...............................          …...............................

                        ...................................   …...............................          …...............................

                        ...................................   …...............................          …...............................

 (jméno, příjmení, narozen)

 

 

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva bude dne …………… projednána a schválena předsednictvem bytového družstva DONADO, přičemž den projednání a schválení je dnem, kdy nabývá platnosti. Smlouva o převodu členských práv a povinností je uzavřena dle platných norem Českého práva. Obě smluvní strany prohlašují, že podpisem této smlouvy jsou veškeré vzájemné závazky a pohledávky vyrovnány, převodce prohlašuje, že dluhy na předmětném bytě neváznou a tyto případně ke dni vstupu v platnost této smlouvy vyrovná.

 

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem, který jim je znám a srozumitelný bezvýhradně souhlasí. Dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz své pravé, svobodné vůle, opravdu a vážně připojují své vlastnoruční podpisy.

 

 

Datum a místo:             …………………………………..

 

Podpisy:                       …………………………………..   převodce

 

                                   …………………………………..   nabyvatel

                                                                                  (ověřené podpisy)

 

 

Bytové družstvo DONADO tuto smlouvu převzalo dne …………………….

Bytové družstvo DONADO souhlasí - nesouhlasí s převodem.

 

 

Datum a místo:             …………………………………..

 

Podpisy:                       …………………………………..  

 

                                   …………………………………..

     za Bytové družstvo DONADO